فایل ها

مرتب سازی بر اساس:

پرسشنامه سواد اطلاعاتی (22)

توضیحات

پرسشنامه هوش اجتماعی

توضیحات

پرسشنامه رضایت ارباب رجوع

توضیحات

پرسشنامه موقعیت رقابتی

توضیحات

پرسشنامه کیفیت زندگی (SF-36)

توضیحات

پرسشنامه پاسخگویی (33)

توضیحات

پرسشنامه ریسک پذیری (16)

توضیحات

پرسشنامه دلبستگی نوجوانان به والدین و همسالان (IPPA_R)

توضیحات

پرسشنامه شخصیتی آیزنک (EPQ)

توضیحات

پرسشنامه ریسک پذیری (15)

توضیحات

پرسشنامه هوش تجاری

توضیحات

پرسشنامه ساختار سازمانی

توضیحات

پرسشنامه سنجش ساخت خانواده (بالنده و آشفته)

توضیحات

پرسشنامه بروکراسی

توضیحات

پرسشنامه هوش رقابتی (22)

توضیحات

پرسشنامه فرآیند برنامه ریزی استراتژیک

توضیحات

پرسشنامه میزان جذب منابع مالی در بانک (8)

توضیحات

پرسشنامه هراس اجتماعی کانور

توضیحات