فایل ها

مرتب سازی بر اساس:

پرسشنامه اعتماد اجتماعی

توضیحات

پرسشنامه احساس عدالت اجتماعی

توضیحات

پرسشنامه توسعه خدمات نوین

توضیحات

پرسشنامه مسئولیت پذیری اجتماعی

توضیحات

پرسشنامه ساختار سازمانی

توضیحات

پرسشنامه انگیزه های ورزشی

توضیحات

پرسشنامه سبک های دفاعی (DSQ)

توضیحات

پرسشنامه عوامل مؤثر در تأخیر و مدیریت پروژه

توضیحات

پرسشنامه عوامل ایجاد کننده تأخیر در پروژه

توضیحات

پرسشنامه نقش ابزارهای مدیریت زمان در کنترل پروژه

توضیحات

پرسشنامه بازاریابی درونی (15)

توضیحات

پرسشنامه امنیت شغلی (10)

توضیحات

پرسشنامه سبک هویت برزونسکی (ISI-G)

توضیحات

پرسشنامه سرمایه اجتماعی (38)

توضیحات

پرسشنامه نوآوری

توضیحات

پرسشنامه حمایت اجتماعی واکس (SS-A)

توضیحات

پرسشنامه رضایت شغلی (JDI)

توضیحات

پرسشنامه اعتماد (20)

توضیحات