فایل ها

مرتب سازی بر اساس:

پرسشنامه نظام پیشنهادات (8)

توضیحات

پرسشنامه پاسخگویی (10)

توضیحات

پرسشنامه وسواس فکری عملی ییل-براون (اختلال بدریخت انگاری) (فرم کوتاه)

توضیحات

پرسشنامه طرحواره ناسازگار یانگ فرم کوتاه (YSQ)

توضیحات

پرسشنامه هوش معنوی مولیسا (26)

توضیحات

پرسشنامه سبک تصمیم گیری

توضیحات

پرسشنامه خود آگاهی

توضیحات

پرسشنامه تعلل ورزی

توضیحات

پرسشنامه پذیرش اجتماعی

توضیحات

پرسشنامه تصویر بدنی

توضیحات

پرسشنامه مهارت های ارتباطی

توضیحات

پرسشنامه تمایل به ترک خدمت

توضیحات

پرسشنامه جو سازمانی هالپین و کرافت HCOCQ

توضیحات

پرسشنامه وسواس فکری عملی ییل-براون (اختلال بدریخت انگاری) (فرم بلند)

توضیحات

پرسشنامه افسردگی و اضطراب هامیلتون

توضیحات

پرسشنامه افسردگی هامیلتون

توضیحات

پرسشنامه اظطراب هامیلتون

توضیحات

پرسشنامه شدت وابستگی به مواد

توضیحات