فایل ها

مرتب سازی بر اساس:

پرسشنامه عاطفه اجتماعی

توضیحات

پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی (32)

توضیحات

پرسشنامه انگیزش شغلی (23)

توضیحات

پرسشنامه معنویت در محیط کار (35)

توضیحات

پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی

توضیحات

پرسشنامه کنترل شغلی

توضیحات

پرسشنامه سنجش نگرش معلمان دوره ابتدایی نسبت به ارزرشیابی توصیفی

توضیحات

پرسشنامه نقش ارزشیابی توصیفی در یادگیری

توضیحات

پرسشنامه نقش ارزشیابی توصیفی در کاهش اضطراب امتحان

توضیحات

پرسشنامه استراتژی سازمان

توضیحات

پرسشنامه استراتژی ساختار

توضیحات

پرسشنامه تنظیم شناختی هیجانی

توضیحات

پرسشنامه سندروم پیش از قاعدگی

توضیحات

پرسشنامه ذهن آگاهی (MAAS)

توضیحات

پرسشنامه تسهیم دانش

توضیحات

پرسشنامه موانع تسهیم دانش

توضیحات

پرسشنامه سلامت اجتماعی

توضیحات

پرسشنامه تمایل به هزینه کرد

توضیحات