پرسشنامه بازاریابی درونی (15)

3138

کد پرسشنامه

بازاریابی درونی (داخلی)

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

ایرانی

محل ساخت

15

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت (کاملا موافق - کاملا مخالف)

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

3

تعداد مؤلفه ها

توسعه کارکنان

سیستم پاداش دهی

ارائه چشم انداز

نام مؤلفه ها

8

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

2900 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه بازاریابی درونی خرید 385 کیلو بایت doc 2,900 تومان