پرسشنامه رفتارهای چند گانه

3383

کد پرسشنامه

پرسشنامه رفتارهای چند گانه

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

ایرانی

محل ساخت

22 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه ای

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

3

تعداد مؤلفه ها

سیاست جذبی دفعی مدیریت در قبال منابع انسانی سازمان

احتمال جابجایی قدرت در سازمان

ماکیاولیسم

نام مؤلفه ها

8

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

3100 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه رفتارهای چند گانه خرید 169 کیلو بایت doc 3,100 تومان