پرسشنامه رفتارهای چندگانه

3383

کد پرسشنامه

رفتارهای چندگانه

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

ایرانی

محل ساخت

22 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

3

تعداد مؤلفه ها

سیاست جذبی دفعی مدیریت در قبال منابع انسانی سازمان

احتمال جابجایی قدرت در سازمان

ماکیاولیسم

نام مؤلفه ها

8

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

4500 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه رفتارهای چندگانه خرید 169 کیلو بایت doc 4,500 تومان