پرسشنامه ویژگی های شخصیتی (26)

3377

کد پرسشنامه

ویژگی های شخصیتی

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

26

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

5

تعداد مؤلفه ها

روان آزره خویی (روان نژندی)

گشودگی (انعطاف پذیری)

وظیفه شناسی (با وجدان بودن)

سازش پذيري (دلپذیر بودن)

برون گرایی

نام مؤلفه ها

15

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

4900 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه ویژگی های شخصیتی خرید 275 کیلو بایت doc 4,900 تومان