پرسشنامه ویژگی های شخصیتی نئو کاستا و مک کری

3377

کد پرسشنامه

پرسشنامه ویژگی های شخصیتی نئو کاستا و مک کری

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

25 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه ای

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

5

تعداد مؤلفه ها

تجربه گرایی

وظیفه شناسی

برون گرایی

توافق پذیری

روان رنجوی

نام مؤلفه ها

8

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

2800 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه ویژگی های شخصیتی نئو کاستا و مک کری خرید 186 کیلو بایت doc 2,800 تومان