پرسشنامه اضطراب تکلم چو

3371

کد پرسشنامه

اضطراب تکلم چو

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

23 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

2

تعداد مؤلفه ها

پیش بینی عملکرد ضعیف

ترس از ارزشیابی منفی توسط شنوندگان

نام مؤلفه ها

10

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

4500 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه اضطراب تکلم چو خرید 184 کیلو بایت doc 4,500 تومان