پرسشنامه سبک های دفاعی DSQ

3133

کد پرسشنامه

پرسشنامه سبک های دفاعی DSQ

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

40

تعداد سؤالات

9 گزینه لیکرت ( کاملا مخالف - کاملا موافق )

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

20

تعداد مؤلفه ها

فرونشانی، والایش، شوخ طبعی، پیشاپیش نگری، همه کار توانی، بدنی سازی، گذرا به عمل، انکار، جابجایی

نام مؤلفه ها

7

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف متغیر مفهومی و مؤلفه ها

دارد

تعریف عملیاتی متغیر و مؤلفه ها

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

3500 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه سبک های دفاعی DSQ خرید 138 کیلو بایت doc 3,500 تومان