پرسشنامه سبک های دفاعی (DSQ)

3133

کد پرسشنامه

سبک های دفاعی (DSQ)

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

40

تعداد سؤالات

9 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

20

تعداد مؤلفه ها

سبک فرونشانی

سبک والایش

سبک شوخ طبعی

سبک پیشاپیش نگری

سبک دلیل تراشی

سبک فرافکنی

سبک همه کار توانی

سبک نا ارزنده سازی

سبک بدنی سازی

سبک گذرا به عمل

سبک خیال پردازی اوتیستیک

سبک لایه سازی

سبک پرخاشگری منفعلانه

سبک انکار

سبک جابجایی

سبک کجزا سازی

سبک دیگر دوستی کاذب

سبک تشکل واکنشی

سبک عقلانی سازی

سبک ابطال

نام مؤلفه ها

7

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر و مؤلفه ها

دارد

تعریف عملیاتی متغیر و مؤلفه ها

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

3500 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه سبک های دفاعی DSQ خرید 138 کیلو بایت doc 3,500 تومان