پرسشنامه عوامل مؤثر در ارتباط با جنس مخالف

3360

کد پرسشنامه

عوامل مؤثر در ارتباط با جنس مخالف

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

ایرانی

محل ساخت

27 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه ای

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

7

تعداد مؤلفه ها

روابط خانوادگی

اعتقادات مذهبی

نیازهای جنسی

مشکلات مالی

قصد ازدواج

تحریک دوستان

احساس نیاز روحی به جنس مخالف

نام مؤلفه ها

7

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

3600 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه عوامل موثر در ارتباط با جنس مخالف خرید 219 کیلو بایت doc 3,600 تومان