پرسشنامه ساختار سازمانی

3131

کد پرسشنامه

پرسشنامه ساختار سازمانی

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

18

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت ( کاملا موافق - کاملا مخالف )

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

4

تعداد مؤلفه ها

پیچیدگی، رسمیت، تمرکز، رتبه

نام مؤلفه ها

5

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف متغیر مفهومی و مؤلفه ها

دارد

تعریف عملیاتی متغیر و مؤلفه ها

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

3000 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه ساختار سازمانی خرید 119 کیلو بایت doc 3,000 تومان