پرسشنامه استعاره

3033 کد پرسشنامه
پرسشنامه استعاره نام پرسشنامه
استاندارد نوع پرسشنامه
داخلی محل ساخت
36 تعداد سؤالات
5) تعداد گزینه ها
دارد روایی
دارد پایایی
4 تعداد مؤلفه ها
استعاره سازمان مثابه به ماشین و ابزار، استعاره پرده نقاشی، استعاره فرهنگ، استعاره موجود زنده نام مؤلفه ها
7 تعداد صفحات فایل
دارد تعریف مفهومی متغیر و مؤلفه
دارد نعریف عملیاتی متغیر و مؤلفه ها
شرح داده شده نحوه نمره گذاری پرسشنامه
3000تومان قیمت
word2003 نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه استعاره خرید 96 کیلو بایت doc 3,000 تومان