پرسشنامه سرسختی روان شناختی

3348

کد پرسشنامه

سرسختی روان شناختی

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

ایرانی

محل ساخت

27 ماده

تعداد سؤالات

4 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

-

تعداد مؤلفه ها

-

نام مؤلفه ها

6

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

3200 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه سرسختی روان شناختی خرید 217 کیلو بایت doc 3,200 تومان