پرسشنامه تفکر تاملی کمبر و همکاران

3343

کد پرسشنامه

پرسشنامه تفکر تاملی کمبر و همکاران

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

16 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه ای

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

4

تعداد مؤلفه ها

عمل عادتی

فهمیدن

تفکر

تامل

نام مؤلفه ها

8

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

3100 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه تفکر تاملی کمبر و همکاران خرید 241 کیلو بایت doc 3,100 تومان