پرسشنامه ارزیابی پایداری روش های ساخت و ساز مدولار در مقابل روش های معمولی کمالی و هیواج

3338

کد پرسشنامه

ارزیابی پایداری روش های ساخت و ساز مدولار در مقابل روش های معمولی

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

39 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

3

تعداد مؤلفه ها

زیست محیطی

اقتصادی

اجتماعی

نام مؤلفه ها

12

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

3900 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه ارزیابی پایداری روش های ساخت و ساز مدولار در مقابل روش های معمولی کمالی و هیراج خرید 258 کیلو بایت doc 3,900 تومان