پرسشنامه مشکلات روابط بین فردی بارخام، هاردی و استارتاپ

3334

کد پرسشنامه

مشکلات روابط بین فردی

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

32 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

6

تعداد مؤلفه ها

صراحت و مردم آمیزی

گشودگی

در نظر گرفتن دیگران

پرخاشگری

حمایت­گری و مشارکت

وابستگی

نام مؤلفه ها

8

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

3400 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه مشکلات روابط بین فردی بارخام خرید 266 کیلو بایت doc 3,400 تومان