پرسشنامه رفتار اخلاقی

3330

کد پرسشنامه

پرسشنامه رفتار اخلاقی

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

ایرانی

محل ساخت

38 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه ای

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

6

تعداد مؤلفه ها

مسئولیت پذیری

اعتماد

امانت داری

وجدان کاری

تملق و چابلوسی

عدالت

نام مؤلفه ها

9

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

3400 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه رفتار اخلاقی خرید 271 کیلو بایت doc 3,400 تومان