پرسشنامه انتظار پیامد ریگز و نایت

3329

کد پرسشنامه

پرسشنامه انتظار پیامد ریگز و نایت

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

8 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه ای

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

-

تعداد مؤلفه ها

-

نام مؤلفه ها

9

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

2700 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه انتظار پیامد ریگز و نایت خرید 215 کیلو بایت doc 2,700 تومان