پرسشنامه خودکارآمدی رفتارهای بهداشتی

3327

کد پرسشنامه

پرسشنامه خودکارآمدی رفتارهای بهداشتی

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

28 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه ای

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

4

تعداد مؤلفه ها

تغذیه

سلامت روان

ورزش و فعالیت فیزیکی

مسئولیت پذیری در قبال رفتارهای بهداشتی یا سلامتی

نام مؤلفه ها

10

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

3600 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه خودکارآمدی رفتارهای بهداشتی بکر خرید 275 کیلو بایت doc 3,600 تومان