پرسشنامه ماندگاری نیروی انسانی

3313

کد پرسشنامه

ماندگاری نیروی انسانی

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

ایرانی

محل ساخت

15 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه ای

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

2

تعداد مؤلفه ها

تعلق سازمانی

امتیازات سازمانی

نام مؤلفه ها

8

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

5500 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه ماندگاری نیروی انسانی خرید 200 کیلو بایت doc 5,500 تومان