پرسشنامه رفتار خرید مصرف کننده

3311

کد پرسشنامه

رفتار خرید مصرف کننده

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

ایرانی

محل ساخت

20 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکری

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

5

تعداد مؤلفه ها

احساس مشکل

جمع آوری اطلاعات

ارزیابی گزینه

تصمیم گیری خرید

رفتار پس از خرید

نام مؤلفه ها

7

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

3100 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه رفتار خرید مصرف کننده خرید 204 کیلو بایت doc 3,100 تومان