پرسشنامه رفتار خرید مصرف کننده

3311

کد پرسشنامه

پرسشنامه رفتار خرید مصرف کننده

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

ایرانی

محل ساخت

20 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه ای

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

5

تعداد مؤلفه ها

احساس مشکل

جمع آوری اطلاعات

ارزیابی گزینه

تصمیم گیری خرید

رفتار پس از خرید

نام مؤلفه ها

7

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

3100 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

  • گروه سایر
  • 21 بازدید
  • تاریخ انتشار 1396/10/30
نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه رفتار خرید مصرف کننده خرید 204 کیلو بایت doc 3,100 تومان