پرسشنامه نشاط سازمانی

3303

کد پرسشنامه

نشاط سازمانی

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

ایرانی

محل ساخت

25 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

5

تعداد مؤلفه ها

مثبت اندیشی

مهربانی

بخشش

پذیرش فرد و دیگران

شاکر بودن

نام مؤلفه ها

10

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

4800 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه نشاط سازمانی خرید 236 کیلو بایت doc 4,800 تومان