پرسشنامه عوامل موثر در گرایش به اعتیاد

3295

کد پرسشنامه

پرسشنامه عوامل موثر در گرایش به اعتیاد

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

ایرانی

محل ساخت

51 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه ای

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

5

تعداد مؤلفه ها

عوامل فردی

عوامل خانوادگی

عوامل اجتماعی

عوامل اقتصادی

عوامل فرهنگی

نام مؤلفه ها

10

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

4200 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه عوامل موثر در گرایش به اعتیاد خرید 241 کیلو بایت doc 4,200 تومان