پرسشنامه خلاقیت عابدی

3031 کد پرسشنامه
پرسشنامه خلاقیت عابدی نام پرسشنامه
استاندارد نوع پرسشنامه
داخلی محل ساخت پرسشنامه
60 تعداد سؤالات
3 تعداد گزینه ها
دارد روایی
دارد پایایی
4 تعداد مؤلفه ها

سیالی

 بسط

ابتکار

 انعطاف پذیری

نام مؤلفه ها
9 تعداد صفحات فایل
دارد تعریف مفهومی متغیر و مؤلفه ها
دارد تعریف عملیاتی متغیر و مؤلفه ها
شرح داده شده نحوه نمره گذاری پرسشنامه
رایگان قیمت
word2003 نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه خلاقیت عابدی دانلود رایگان 105 کیلو بایت doc رایگان