پرسشنامه کیفیت زندگی فردی و خانوادگی

3186

کد پرسشنامه

کیفیت زندگی فردی و خانوادگی

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

ایرانی

محل ساخت

26 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه ای

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

-

تعداد مؤلفه ها

-

نام مؤلفه ها

10

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

3900 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه کیفیت زندگی فردی و خانوادگی خرید 269 کیلو بایت doc 3,900 تومان