پرسشنامه طرحواره ناسازگار یانگ فرم کوتاه ( YSQ )

3078

کد پرسشنامه

پرسشنامه طرحواره ناسازگاری یانگ فرم کوتاه ( YSQ )

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

75

تعداد سؤالات

6 گزینه لیکرت ( کاملاً نادرست تا کاملاً درست )

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

23

تعداد مؤلفه ها

انزوای اجتماعی، بی اعتمادی، رها شدگی، بیگانگی، نقص، بد رفتاری، بی ثباتی، آسیب پذیری نسبت به بیماری، شرم، محرومیت هیجانی، وابستگی، بی کفایتی، خود تحول نایافته، گرفتار، شکست، استحقاق، بزرگ منشی، خود کنترلی ناکافی، اطاعت، ایثار، بازداری هیجانی، معیاارهای سرسختانه، بینش انتقادی

نام مؤلفه ها

7

تعداد صفحات فایل

ندارد

تعریف متغیر مفهومی و مؤلفه ها

ندارد

تعریف عملیاتی متغیر و مؤلفه ها

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

3500 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه طرحواره ناسازگار یانگ فرم کوتاه ( YSQ ) خرید 75 کیلو بایت doc 3,500 تومان