پرسشنامه وسواس فکری عملی ییل-براون (اختلال بدریخت انگاری) (فرم کوتاه)

3078

کد پرسشنامه

وسواس فکری عملی ییل-براون (فرم کوتاه)

(اختلال بدریخت انگاری)

(YBOCS-BDD)

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

12

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت (هیچ تا بی نهایت)

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

3

تعداد مؤلفه ها

وسواس فکری

وسواس عملی

بینش و اجتناب

نام مؤلفه ها

6

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف متغیر مفهومی و مؤلفه ها

دارد

تعریف عملیاتی متغیر و مؤلفه ها

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

2900 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه اصلاح شده وسواس فکری عملی ییل- براون (بدریخت انگاری) خرید 91 کیلو بایت doc 2,900 تومان