پرسشنامه مقیاس خستگی چالدار

3065

کد پرسشنامه

پرسشنامه مقیاس خستگی چالدار

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

14

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت ( خیلی زیاد تا اصلاً )

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

2

تعداد مؤلفه ها

علائم ذهنی خستگی، علائم جسمی خستگی

نام مؤلفه ها

4

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف متغیر مفهومی و مؤلفه ها

دارد

تعریف عملیاتی متغیر و مؤلفه ها

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

3000 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه خستگی چالدار خرید 86 کیلو بایت doc 3,000 تومان