پرسشنامه خود کنترلی کندال و ویلکاکس

3064

کد پرسشنامه

پرسشنامه خود کنترلی کندال و ویلکاکس

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

13

تعداد سؤالات

7 گزینه

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

2

تعداد مؤلفه ها

تکانشگری  و خودکنترلی

نام مؤلفه ها

9

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف متغیر مفهومی و مؤلفه ها

دارد

تعریف عملیاتی متغیر و مؤلفه ها

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

3000 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه خود کنترلی کندال و ویلکاس خرید 546 کیلو بایت doc 3,000 تومان