پرسشنامه خود کنترلی

3061

کد پرسشنامه

پرسشنامه خود کنترلی

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

36

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت (اصلا شباهت ندارد تا شباهت خیلی زیاد )

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

2

تعداد مؤلفه ها

مطالعه اول

نام مؤلفه ها

مطالعه دوم

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف متغیر مفهومی و مؤلفه ها

دارد

تعریف عملیاتی متغیر و مؤلفه ها

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

3000 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه خود کنترلی خرید 110 کیلو بایت doc 3,000 تومان