پرسشنامه هوش هیجانی

3059

کد پرسشنامه

هوش هیجانی

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

133

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت (کاملا مخالف تا کاملا مخالف )

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

5

تعداد مؤلفه ها

روابط درون فردی، روابط بین فردی، سازگاری، کنترل استرس، خلق عمومی

نام مؤلفه ها

10

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف متغیر مفهومی و مؤلفه ها

دارد

تعریف عملیاتی متغیر و مؤلفه ها

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

رایگان

قیمت

word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه هوش هیجانی دانلود رایگان 186 کیلو بایت doc رایگان