پرسشنامه آمادگی برای تغییر

3058 کد پرسشنامه
پرسشنامه آمادگی برای تغییر نام پرسشنامه
استاندارد نوع پرسشنامه
خارجی محل ساخت
16 تعداد سؤالات
7 گزینه لیکرت ( کاملا موافق تا کاملاً موافق ) تعداد گزینه ها
دارد روایی
دارد پایایی
3 تعداد مؤلفه ها
تحمل برای تازگی شرایط جدید-غیر منتظره، تحمل برای پیچیدگی-اطلاعات کم-نامرتبط، تحمل برای موقعیت هایی با مسائل حل نشدنی نام مؤلفه ها
4 تعداد صفحات فایل
ندارد تعریف مفهومی متغیر و مؤلفه ها
ندارد تعریف عملیاتی متغیر و مؤلفه ها
شرح داده شده نحوه نمره گذاری
3000 تومان قیمت
WORD 2003 نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه آمادگی برای تغییر خرید 118 کیلو بایت doc 3,000 تومان