پرسشنامه مدیریت ارتباط مشتری

3057 کد پرسشنامه
پرسشنامه مدیریت ارتباط مشتری نام پرسشنامه
استاندارد نوع پرسشنامه
داخلی محل ساخت
43 تعداد سؤالات
5 گزینه لیکرت (بسیار زیاد تا خیلی کم) تعداد گزینه ها 
دارد روایی
دارد پایایی
3 تعداد مؤلفه ها
مدیریت فکری مشتری، مدیریت اجتماعی مشتری، مدیریت ارتباط با فناوری نام مؤلفه ها
6 تعداد صفحات فایل
دارد تعریف مفهومی متغیر و مؤلفه ها
دارد تعریف عملیاتی متغیر و مؤلفه ها
شرح داده شده نحوه نمره گذاری
3000 تومان قیمت
WORD2003 نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه مدیریت ارتباط مشتری خرید 115 کیلو بایت doc 3,000 تومان