پرسشنامه کار بست یافته های تحقیقات آموزشی

3056 کد پرسشنامه
پرسشنامه کاربست یافته های تحقیقات آموزشی نام پرسشنامه
استاندارد نوع پرسشنامه
داخلی محل ساخت
43 تعداد سؤالات
5 گزینه لیکرت(بسیار زیاد تا خیلی کم) تعداد گزینه ها
دارد روایی
دارد پایایی
ندارد تعداد مؤلفه ها
ندارد نام مؤلفه ها
5 تعداد صفحات فایل
ندارد تعریف مفهومی متغیر و مؤلفه ها
ندارد تعریف عملیاتی متغیر و مؤلفه ها
شرح داده شده نحوه نمره گذاری پرسشنامه
4500 تومان قیمت
WORD2003 نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه کار بست یافته های تحقیقات آموزشی خرید 132 کیلو بایت doc 4,500 تومان