پرسشنامه حسابرسی پس از ترخیص کالا (PCA )

2355

کد پرسشنامه

 حسابرسی پس از ترخیص کالا (PCA)

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

داخلی

محل ساخت

64

تعداد سؤالات

5 گزینه ( خیلی زیاد - خیلی کم )

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

6

تعداد مؤلفه ها

قوانین و مقررات گمرک

زیر ساخت های گمرک

تکنیک های مدیریت ریسک

منابع انسانی گمرک

عملکرد صحیح کمیته

کاهش تخلفات گمركي

نام مؤلفه ها

9

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف متغیر مفهومی و مؤلفه ها

دارد

تعریف عملیاتی متغیر و مؤلفه ها

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

4800 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه حسابرسی پس از ترخیص کالا (PCA ) خرید 155 کیلو بایت doc 4,800 تومان