پرسشنامه حسابرسی پس از ترخیص کالا (PCA)

2355

کد پرسشنامه

 حسابرسی پس از ترخیص کالا (PCA)

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

ایرانی

محل ساخت

64

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

6

تعداد مؤلفه ها

قوانین و مقررات گمرک

زیرساخت های گمرک

تکنیک های مدیریت ریسک

منابع انسانی گمرک

عملکرد صحیح کمیته

کاهش تخلفات گمركی

نام مؤلفه ها

9

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر و مؤلفه ها

دارد

تعریف عملیاتی متغیر و مؤلفه ها

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

5900 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه حسابرسی پس از ترخیص کالا (PCA) خرید 155 کیلو بایت doc 5,900 تومان