پرسشنامه مدیریت امنیت اطلاعات

2345

کد پرسشنامه

 مدیریت امنیت اطلاعات

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

ایرانی

محل ساخت

11

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

-

تعداد مؤلفه ها

-

نام مؤلفه ها

3

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر و مؤلفه ها

دارد

تعریف عملیاتی متغیر و مؤلفه ها

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

3000 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه مدیریت امنیت اطلاعات خرید 52 کیلو بایت doc 3,000 تومان