پرسشنامه خود کار آمدی ترک اعتیاد برامسون

3051 کد پرسشنامه
پرسشنامه خود کار آمدی ترک اعتیاد برامسون نام پرسشنامه
استاندارد نوع پرسشنامه
خارجی محل ساخت
16 تعداد سؤالات
7 گزینه لیکرت(قطعاً خیر تا قطعاً بله ) تعداد گزینه ها
دارد روایی
دارد پایایی
4 تعداد مؤلفه ها
حل مسأله، تصمیم گیری، ابراز وجود، ارتباط نام مؤلفه ها
5 تعداد صفحات فایل
دارد تعریف مفهومی متغیر و مؤلفه ها
دارد تعریف عملیاتی متغیر و مؤلفه ها
شرح داده شده نحوه نمره گذاری
3000 تومان قیمت
WORD2003 نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه خود کارآمدی ترک اعتیاد برامسون خرید 81 کیلو بایت doc 3,000 تومان