پرسشنامه مقیاس تعادلی Bergبرای ارزیابی تعادل

3016

کد پرسشنامه

مقیاس تعادلی Bergبرای ارزیابی تعادل

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

14

تعداد سؤالات

5گزینه از 0 تا 4

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

ندارد

تعداد مؤلفه ها

ندارد

نام مؤلفه ها

8

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف متغیر مفهومی و مؤلفه ها

ندارد

تعریف عملیاتی متغیر و مؤلفه ها

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

2500 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه مقیاس تعادلی Bergبرای ارزیابی تعادل خرید 83 کیلو بایت doc 2,500 تومان