پرسشنامه مقیاس تعادلی Bergبرای ارزیابی تعادل

3016

کد پرسشنامه

مقیاس تعادلی Bergبرای ارزیابی تعادل

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

14

تعداد سؤالات

5گزینه از 0 تا 4

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

ندارد

تعداد مؤلفه ها

ندارد

نام مؤلفه ها

8

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف متغیر مفهومی و مؤلفه ها

ندارد

تعریف عملیاتی متغیر و مؤلفه ها

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

2500 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

  • گروه سایر
  • 66 بازدید
  • تاریخ انتشار 1395/06/31
نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه مقیاس تعادلی Bergبرای ارزیابی تعادل خرید 83 کیلو بایت doc 2,500 تومان