سنجش نگرش معلمان دوره ابتدایی نسبت به ارزرشیابی

3003

کد پرسشنامه

سنجش نگرش معلمان دوره ابتدایی نسبت به ارزرشیابی توصیفی

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

داخلی

محل ساخت

33

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت ( کاملا موافق - کاملا مخالف )

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

3

تعداد مؤلفه ها

بعد شناختی

بعد رفتاری

بعد عاطفی

نام مؤلفه ها

5

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف متغیر مفهومی و مؤلفه ها

دارد

تعریف عملیاتی متغیر و مؤلفه ها

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

3900 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
سنجش نگرش معلمان دوره ابتدایی نسبت به ارزرشیابی خرید 113 کیلو بایت doc 3,900 تومان