پرسشنامه کیفیت خدمات

2309

کد پرسشنامه

کیفیت خدمات

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

22

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت ( خیلی زیاد - خیلی کم )

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

5

تعداد مؤلفه ها

ملموس بودن

پایایی

اطمینان بخشی

همدلی

پاسخگویی

نام مؤلفه ها

5

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف متغیر مفهومی و مؤلفه ها

دارد

تعریف عملیاتی متغیر و مؤلفه ها

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

2600 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

  • گروه سایر
  • 355 بازدید
  • تاریخ انتشار 1395/06/26
نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه کیفیت خدمات خرید 99 کیلو بایت doc 2,600 تومان