پرسشنامه انگیزش شغلی

2299

کد پرسشنامه

انگیزش شغلی

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

23

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت ( خیلی کم - خیلی زیاد )

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

5

تعداد مؤلفه ها

تنوع مهارت ها

هویت وظیفه

اهمیت وظیفه

استقلال

بازخور

نام مؤلفه ها

5

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف متغیر مفهومی و مؤلفه ها

دارد

تعریف عملیاتی متغیر و مؤلفه ها

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

3200 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

  • گروه سایر
  • 325 بازدید
  • تاریخ انتشار 1395/06/26
نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه انگیزش شغلی خرید 99 کیلو بایت doc 3,200 تومان