پرسشنامه کارآفرینی سازمانی

2272

کد پرسشنامه

کارآفرینی سازمانی

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

48

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

5

تعداد مؤلفه ها

نوآوری

ریسک پذیری

پیش گامی یا پیش فعالی

راهبرد تهاجمی مبتنی بر رقابت

استقلال

نام مؤلفه ها

10

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر و مؤلفه ها

دارد

تعریف عملیاتی متغیر و مؤلفه ها

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

5500 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه کارآفرینی سازمانی خرید 174 کیلو بایت doc 5,500 تومان