پرسشنامه کنترل کلاس ABCC

2241

کد پرسشنامه

کنترل کلاس ABCC

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

25

تعداد سؤالات

4 گزینه لیکرت ( هرگز - همیشه )

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

3

تعداد مؤلفه ها

مدیریت افراد

مدیریت رفتار

مدیریت آموزش

نام مؤلفه ها

5

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف متغیر مفهومی و مؤلفه ها

دارد

تعریف عملیاتی متغیر و مؤلفه ها

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

3200 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

  • گروه سایر
  • 372 بازدید
  • تاریخ انتشار 1395/06/25
نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه کنترل کلاس ABCC خرید 94 کیلو بایت doc 3,200 تومان