پرسشنامه‌ استرس شغلی فيليپ ال رايس

2214

کد پرسشنامه

 استرس شغلی فيليپ ال رايس

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

57

تعداد سؤالات

5 گزینه ( هرگز - بیشتر اوقات )

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

3

تعداد مؤلفه ها

  • روابط بين فردي
  • وضعيّت جسماني  
  •  علائق شغلی

نام مؤلفه ها

7

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف متغیر مفهومی و مؤلفه ها

دارد

تعریف عملیاتی متغیر و مؤلفه ها

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

3800 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه‌ استرس شغلی فيليپ ال رايس خرید 145 کیلو بایت doc 3,800 تومان