پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی ارگان و کونوسکی (OCB)

2201

کد پرسشنامه

رفتار شهروندی سازمانی ارگان و کونوسکی (OCB)

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

20

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

5

تعداد مؤلفه ها

نوع دوستی

وظیفه شناسی

فضیلت مدنی

جوانمردی

احترام و تکریم

نام مؤلفه ها

4

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر و مؤلفه ها

دارد

تعریف عملیاتی متغیر و مؤلفه ها

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

3100 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی ارگان و کونوسکی خرید 116 کیلو بایت doc 3,100 تومان