پرسشنامه تمایل به کار (ATS)

4170

کد پرسشنامه

تمایل به کار (ATS)

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

12 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

-

تعداد مؤلفه ها

-

نام مؤلفه ها

6

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

2800 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه تمایل به کار (ATS) خرید 668 کیلو بایت doc 2,800 تومان