پرسشنامه اشتیاق تحصیلی، اشتیاق رفتاری، عاطفی و شناختی

4056

کد پرسشنامه

اشتیاق تحصیلی، اشتیاق رفتاری، عاطفی و شناختی

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

15 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

3

تعداد مؤلفه ها


اشتیاق رفتاری

اشتیاق عاطفی

اشتیاق شناختی

نام مؤلفه ها

6

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

4500 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه اشتیاق تحصیلی، اشتیاق رفتاری، عاطفی و شناختی خرید 69 کیلو بایت doc 4,500 تومان