پرسشنامه انگیزه های ورزش

4052

کد پرسشنامه

انگیزه های ورزش

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

51 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

14

تعداد مؤلفه ها


چابکی

بازیابی جسمی

لذت

چالش

تأیید اجتماعی

پیوندجویی

رقابت

اجبار پزشکی

سلامتی

اجتناب از بیماری

کنترل وزن

ظاهر

قدرت

مدیریت استرس

نام مؤلفه ها

13

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

3800 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی ورزش خرید 148 کیلو بایت doc 3,800 تومان