پرسشنامه سبک مقابله اسلامی

4004

کد پرسشنامه

سبک مقابله اسلامی

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

32 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

3

تعداد مؤلفه ها

راهبرد شناختی

راهبرد رفتاری

راهبرد عاطفی

نام مؤلفه ها

8

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

5500 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه سبک مقابله اسلامی خرید 103 کیلو بایت doc 5,500 تومان