پرسشنامه ادراک از مدیریت

3610

کد پرسشنامه

ادراک از مدیریت

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

ایرانی

محل ساخت

152 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

-

تعداد مؤلفه ها

-

نام مؤلفه ها

19

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

2800 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه ادراک از مدیریت خرید 461 کیلو بایت doc 2,800 تومان